Domov dôchodcov

Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi

Adresa:
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.:  
+ 421 53 44 61 266
Fax: + 421 53 41 77 201
E-mail:   domovdochodcov@ddsnv.sk 
Web:    www.ddsnv.sk 

Riaditeľ: Ing. Tatiana Mesarčíková, tel. 053/41 77 202

Vedúca úseku odbornej starostlivosti: Mgr. Mária Rochová, tel. 053/41 77 217

Vedúca sociálneho úseku: PhDr. Magdaléna Pekarčíková, tel. 053/41 77 214

Vedúca stravovacej prevádzky: Ľubica Gondová, tel. 053/41 77 225

Domov dôchodcov je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, ktorá poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a VZN mesta SNV č. 1/2012
v nasledujúcej štruktúre:
zariadenie pre seniorov  - pobyt na dobu neurčitú, kapacita 175 miest,
zariadenie opatrovateľskej služby  - pobyt na dobu určitú, kapacita 18 miest.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení sa poskytujú tieto služby:
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
sociálne poradenstvo
ošetrovateľská starostlivosť
ubytovanie
stravovanie
upratovanie
pranie
žehlenie a údržba bielizne a šatstva
osobné vybavenie
utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí
zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Konanie vo veciach sociálnych služieb  a o odkázanosti na sociálnu službu sa začína
na základe písomnej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Mestskom úrade, oddelenie sociálnych vecí v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1 pre občanov s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vs
i.
Na základe tejto žiadosti mesto zabezpečí vypracovanie sociálneho a zdravotného posudku a vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu, čo je podkladom pre vydanie   Rozhodnutia o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

Výška úhrady za poskytované sociálne služby je určená podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves  VZN č. 1/2019 a jeho dodatkov   o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby.

Informácie o umiestnenie v Domove dôchodcov nájdete tu:  https://www.spisskanovaves.eu/chcem-vybavit/socialna-pomoc/umiestnenie-v-domove-dochodcov 


***


Mesto prosí o pomoc

4.4.2022
Mesto prosí o pomoc


***

Spišská Nová Ves zverejnila číslo darovacieho a transparentného účtu a obracia sa na verejnosť  so žiadosťou o pomoc 

Už aj poslední z klientov Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi našli svoje dočasné útočisko.
31. marca 2022 (štvrtok) dopoludnia ich odviezol autobus do zariadenia civilnej ochrany
na Prednej Hute, kde našli svoje dočasný domov.
Mesto Spišská Nová Ves spolupracuje so všetkými zložkami verejnej i štátnej správy
na zabezpečení ubytovania a všetkých potrebných vecí, aby naši seniori prežili túto krízovú situáciu v čo najlepších podmienkach. „Okrem ubytovania v zariadení na Prednej Hute sme dostali možnosť umiestniť ďalších približne päťdesiat seniorov v zariadení na Spišskej Kapitule. Ide o ľudí, ktorí sú v domácej opatere, ale ich rodiny sa o nich nemôžu postarať v plnom rozsahu, tak ako v domove dôchodcov,“ hovorí primátor SNV Pavol Bečarik.

Na štvrtkovom stretnutí (31. 3. 2022) s poslancami mestského zastupiteľstva riešilo vedenie mesta finančné krytie nutných opráv (dočasné prekrytie strechy). Primátor mesta Pavol Bečarik sa v ten istý deň stretol s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom, ktorý navštívil budovu domova dôchodcov v našom meste, zasiahnutú požiarom. Minister Krajniak prisľúbil, okrem iného, finančnú pomoc 15-tisíc eur, pomoc pri financovaní zamestnancov domova a lobing na úrade vlády za pomoc z rezervného fondu premiéra Slovenskej republiky.

„Zamestnancom pomôžeme cez systém podpory skrátenej práce. Dotáciou na humanitárnu pomoc dokážeme zariadeniu poskytnúť financie takmer okamžite. Zároveň vyčleníme zdroje na dobrovoľnícke práce, aby mohol v Spišskej Novej Vsi vzniknúť tím, ktorý bude pomáhať s odstraňovaním vzniknutých škôd. S pánom riaditeľom zariadenia sme rozoberali aj iné formy pomoci, ktoré by sme chceli uskutočniť,“ uviedol minister Krajniak na sociálnej sieti.

Vedenie mesta v súčasnosti hľadá možnosti na skorú rekonštrukciu budovy domova dôchodcov.  Likvidácia škôd a sprevádzkovanie časti objektu si, podľa prvých odhadov, vyžiada náklady v objeme 2 – 2,5 mil. eur. Takmer dvom stovkám seniorov by mala pomôcť aj zbierka a dary solidárnych subjektov. Medzi prvými registrujeme spišskonovoveskú firmu s finančným darom vo výške 4 000 eur.

„Obraciame sa na ostatné samosprávy a podnikateľské subjekty s prosbou
poskytnutie financií na náš darovací účet, aby sme mohli čo najskôr pristúpiť
k opravám v objekte domova dôchodcov a sprevádzkovať aspoň 1. – 3. poschodie
s kapacitou 100 – 150 klientov. Tí sú v súčasnosti núdzovo umiestňovaní
v spišskonovoveskej nemocnici a v okolitých zariadeniach sociálnych služieb,“
uviedol Pavol Bečarik, primátor mesta.

Finančné prostriedky môžu poukázať aj fyzické osoby na darovací účet mesta vedený v Prima banke Slovensko, a. s., na základe darovacej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov.

Číslo darovacieho účtu je (IBAN):  SK68 5600 0000 0034 0042 5044.

Vzor darovacej zmluvy tu>>
Číslo transparentného účtu (IBAN) bez darovacej zmluvy:
SK23 0200 0000 0045 9420 9757  OBNOVA DOMOVA DÔCHODCOV SNV

„Chcem poďakovať za záujem a pomoc pánu ministrovi Krajniakovi, ale tiež poslankyni Národnej rady SR Márii Šofranko, prednostke Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi Márii Dudžákovej, či iniciatíve Spišskonovovešťana Ľuboša Šucu, snahe poslanca NR SR Radovanovi Marcinčinovi a ďalším, ktorí nám pomáhajú. Nešťastná udalosť nás nezlomila, ale ešte viac naštartovala energiu Spišiakov, verím, že sa nám podarí získať potrebné financie a budovu vrátime v novom šate našim seniorom,“ uviedol primátor P. Bečarik.


Text:
Tomáš Repčiak, kancelária primátora, Mestský úrad, Radniční námestie 7,
052 01 Spišská Nová Ves, tomas.repciak@mestosnv.sk, t. č. 053 4176 624

Informácie k poukázaniu prostriedkov:
Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, t. č. 053 4152 223, iveta.topoliova@mestosnv.sk

Informácie k darovacej zmluve:
JUDr. Lucia Duláková, vedúca právneho oddelenia, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, t. č. 053 4152 311,  lucia.dulakova@mestosnv.sk