Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta, kód ITMS2014+ NFP302010X051

Implementované projekty

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Názov projektu: Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta, kód ITMS2014+ NFP302010X051

Číslo výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja

Použitý systém financovania: predfinancovanie/refundácia

Schválený nenávratný finančný príspevok: 702 605,01 Eur (95 %)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 36 979,21 Eur (5 %)

Ukončenie projektu: 2021

Stručný popis projektu:
Projekt je zameraný na obmedzenie motorovej dopravy a jej nahradenie alternatívnou cyklistickou dopravou, ktorá bude vedená samostatne a v príjemnom prostredí, mimo ostatných účastníkov dopravy. Územie budúcej stavby sa nachádza na parcelách C-KN č. 8099/1 (E-KN č. 55972, 57681/1a, 57681/502), 9797/1, 8098/1 (E-KN č. 7800), 9714, 9716/1, 9717/1, 9712/1, 9797/7 vo vlastníctve žiadateľa. V súčasnosti toto územie tvoria trávnaté plochy (lúka), resp. vyjazdená lesná cesta bez iného využitia.

Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je prepojenie mestských častí Ferčekovce a Novoveskej Huty (počet obyvateľov 2 101) formou dopravy prospešnou pre zdravie človeka a nezaťažujúcou životné prostredie. Navrhovaná cyklotrasa je obojsmerná, dvojpruhová so spevneným povrchom šírky 3,50 m a celkovej dĺžky 1 927,67 m. Na trase bude realizované aj cyklistické odpočívadlo nachádzajúce sa 0,3 km od mestskej časti Ferčekovce s jednoduchým dreveným prístreškom pre možnosť krátkeho oddychu cyklistov.

Špecifické ciele projektu:

  • Prepojenie centier hospodárskeho významu a ponuka alternatívnej nemotorovej dopravy pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

  • Zatraktívnenie novo vybudovanej cyklistickej komunikácie za účelom zvýšenia podielu nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravovaných osôb.

  • Zníženie znečisťovania ovzdušia motorovou dopravou prostredníctvom nárastu počtu obyvateľov využívajúcich cyklistickú komunikáciu.

  • Podpora naplnenia merateľných ukazovateľov Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 prostredníctvom úspešnej realizácie predkladaného projektu.

Aktivity projektu:

  • Budovanie novej cyklistickej komunikácie: Cyklistický chodník
  • Výstavba prístrešku pre cyklistov

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.