Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Implementované projekty

Projekty

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach 1. Etapa, kód ITMS2014+ NFP302010X289 Perfektné Prostredie a Prístup pre Praktickú Prípravu a Prax na ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves, kód ITMS2014+ NFP302020I858 Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta, kód ITMS2014+ NFP302010X051 Cyklistická radiála: Duklianska ulica, železničná, autobusová stanica, sídlisko Západ I, kód ITMS2014+ NFP302010V894 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves - zriadenie polytechnickej učebne Kvalitné vzdelávanie v odborne pripravenom a modernom prostredí, ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves, k zvýšeniu záujmu o prírodovedné predmety Budúcnosť vo vlastných rukách, ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves Moderná učebňa pre moderného žiaka, ZŠ Hutnícka 16, Spišská Nová Ves