Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Implementované projekty

Projekty

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Nová Ves Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach 1. Etapa, kód ITMS2014+ NFP302010X289 Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta, kód ITMS2014+ NFP302010X051 Cyklistická radiála: Duklianska ulica, železničná, autobusová stanica, sídlisko Západ I, kód ITMS2014+ NFP302010V894