Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi

Implementované projekty

​​​​​​​

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Názov projektu:  Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi

Číslo výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovanie: EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja

Použitý systém financovania: refundácia a/alebo predfinancovanie

Schválený nenávratný finančný príspevok: 504 297,12  € (95%)

Spolufinancovanie Mesto Spišská Nová Ves: 26 541,95 € (5%)

Ukončenie projektu: 2023

Stručný popis projektu:  Hlavným cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Spišská Nová Ves prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. Projekt rieši potrebu celkovej systematickej revitalizácie vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej novej Vsi s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene so zámerom vytvoriť plnohodnotné, funkčné a esteticky vyvážené obytné prostredie. Zvýšenie odolnosti sídiel, ktoré reagujú na očakávané výzvy ďalšieho rozvoja spoločnosti, by sa malo dosiahnuť prostredníctvom ochrany prírody a krajiny, budovania prvkov zelenej infraštruktúry poskytujúcich výhody pre zdravie obyvateľov, ako sú čistejšie ovzdušie a lepšia kvalita vody, prinášajúcich fyzický, psychologický, emocionálny a sociálno-hospodársky prínos pre jednotlivca a spoločnosť a to vzájomným spájaním zdravotno-rekreačných a ekologicko-stabilizačných funkcií. Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu podielu zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe mesta Spišská Nová Ves prostredníctvom obnoveného otvoreného priestranstva v mestskej oblasti.

Cieľ projektu: Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Spišská Nová Ves prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.

Špecifické ciele projektu: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Aktivity projektu:  

  • Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.                      

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.