ZEBRA

logo mesta Spišská Nová Ves
Logo Mestskej polície mesta Spišská Nová Ves
Logo Ministerstva vnútra SR


Názov projektu: ZEBRA - Zodpovedne Eliminujeme Bezpečnostné Riziká u Aktérov cestnej premávky v našom meste

Akronym: Zebra

Kód projektu (zmluva č.): PPZ-KA-EO-23-20/2012

Miesto realizácie projektu: Spišská Nová Ves

Partner projektu: Mestská polícia Spišská Nová Ves

Spolupracujúce subjekty: základné a materské školy v Spišskej Novej Vsi, Centrum voľného času Adam v Spišskej Novej Vsi, kluby dôchodcov v Spišskej Novej Vsi

Číslo výzvy: V. PPZ 2012

Spolufinancovaný z: dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Celkové oprávnené výdavky: 18 418,05 EUR

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 17 541 EUR

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 877,05 EUR

Cieľ projektu:
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť v meste.
Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v meste Spišská Nová Ves prostredníctvom realizácie špecifických cieľov a aktivít projektu, od ktorých je reálne očakávať rýchly a bezprostredný efekt smerujúci k zníženiu dopravnej nehodovosti (a súčasne i počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách), ako aj viditeľné zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v meste v čo najkratšom čase.

Špecifické ciele:

Zlepšiť vedomosti v oblasti dopravnej výchovy a zdravotnej prípravy a zručnosti bezpečného správania sa nemotorizovaných aktérov cestnej premávky, najmä detí, seniorov a zdravotne postihnutých občanov.

Posilniť preventívne činnosti v spolupráci s verejnosťou a vybavenosť Mestskej polície Spišská Nová Ves.

Vytvoriť „bezpečné školské zóny“ – zlepšiť dopravnú vybavenosť a doplniť dopravné značenia v z hľadiska bezpečnosti najrizikovejších miestach mestských komunikácií.

Aktivity projektu:

Príprava programu vzdelávania zážitkovou formou v spolupráci s lektormi

Vzdelávanie 100 dôchodcov 3 lektormi – 20 hodín v oblasti dopravnej teórie a praxe, zdravotnej prípravy a v právnej oblasti

Vzdelávanie 1 000 detí z 8 základných a 15 materských škôl mesta 10 lektormi – 500 hodín v oblasti dopravnej teórie a praxe, zdravotnej prípravy a v právnej oblasti

Zabezpečenie vzdelávacích pomôcok v priestoroch školiaceho strediska detského dopravného ihriska: 3 ks závesné tabule na tému dopravnej výchovy

Zabezpečenie interiérového vybavenia v priestoroch školiaceho strediska detského dopravného ihriska: 30 ks stoličiek a 15 ks lavíc

Technické zabezpečenie vzdelávania: nákup notebooku, keramickej tabule, farebnej laserovej tlačiarne s príslušenstvom a 4-farebnými tonermi

Dovybavenie detského dopravného ihriska: nákup 5 ks kolobežiek, 5 ks detských šľapacích motokár, 5 ks detských bicyklov pre škôlkarov a 15 ks ochranných prílb, vodorovné značenie detského dopravného ihriska

Príprava a organizovanie súťaží pre deti na tému dopravná výchova a bezpečnosť na cestách – súťaže a hry na detskom dopravnom ihrisku

Slávnostné medializované (mestský mesačník Informátor, televízia Reduta, web stránka mesta, tlačová správa regionálnym masmédiám) odovzdávanie osvedčení o absolvovaní vzdelávania v rámci projektu pre zapojené deti a dôchodcov

Propagovanie projektu (jeho výstupov, výsledkov): web mesta, plagáty umiestnené v školách, umiestnenie bannera v školiacom stredisku detského dopravného ihriska, reportáže v televízii Reduta, mestský mesačník Informátor, tlačová správa regionálnym masmédiám, informácia v orgánoch samosprávy

Zabezpečenie a distribúcia ochranných reflexných prvkov pre cieľové skupiny projektu: 2 000 ks reflexné pásky, 20 ks reflexné vesty

Nákup technického zariadenia pre posilnenie výkonu činností Mestskej polície v oblasti prevencie dopravných nehôd a kontroly pohybu aktérov/účastníkov cestnej premávky: 2 ks svetelná zvuková signalizácia (maják)

Doplnenie vodorovného dopravného značenia rizikových miest mestských komunikácií: kontrastné (farebné) vyznačenie 16 priechodov pre chodcov pri školách

Doplnenie zvislého dopravného značenia rizikových miest mestských komunikácií: osadenie 16 ks reflexných dopravných značiek „Deti“

Plagát projektu »
​​​​​​​
Banner projektu »