Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Ukončené projekty mesta

Projekty

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov Spišská Nová Ves IS - vodovod a kanalizácia v lokalite Červený jarok v Spišskej Novej Vsi Integrovaná propagácia infraštruktúry cestovného ruchu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu Slovenský raj Modernizácia sedadiel – Kino Mier ZEBRA - Zodpovedne eliminujeme bezpečnostné riziká u aktérov cestnej premávky v našom meste Regenerácia námestia v Spišskej Novej Vsi - III. etapa Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Spišská Nová Ves Rekonštrukcia a obnova zariadení sociálnej starostlivosti v Spišskej Novej Vsi - DD a ZOS Stavebné úpravy – modernizácia ZŠ Nejedlého ul. Spišská Nová Ves Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Nad Medzou za účelom zníženia energetickej náročnosti a skvalitnenia vzdelávacieho procesu Modernizáciou školy k efektívnejšiemu vyučovaniu - ZŠ Levočská Modernizáciou ZŠ na Ul. Ing. Kožucha za účelom zlepšenia energetickej bilancie a predĺženia technickej životnosti budovy Skvalitnenie vzdelávacích podmienok, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Komenského ul., Spišská Nová Ves Výstavba a zriadenie Multifunkčného energetického a baníckeho centra – Dom bezhraničného priateľstva 7 základných škôl Mesta Spišská Nová Ves spoločne, rozvážne a odborne v reforme školstva - 7DEM s, r, o Bezpečnostná retiazka Obnova audiovizuálnej techniky Kino Mier v Spišskej Novej Vsi