Bezpečnostná retiazka


Logo mesta Spišská Nová Ves
Logo Mestskej polície Spišskej Novej Vsi
Logo Ministerstva vnútra SR


Názov projektu: Bezpečnostná retiazka

Kód projektu (zmluva č.): 70/2013

Miesto realizácie projektu: Spišská Nová Ves

Partner projektu: Mestská polícia Spišská Nová Ves

Číslo výzvy: Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2013, vyhlásená 21. 11. 2012

Spolufinancovaný z: rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR - Obvodný úrad Košice - z programu 06V - ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku (podľa zákona č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013, podl'a § 10 ods. 1 zákona č. 583/2008 Z. z. a podľa uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1/2013 zo dňa 28. 3. 2013 na financovanie výdavkov projektu)

Celkové oprávnené výdavky: 8 750,08 EUR

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 7 000,00 EUR

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves:  1 750,08 EUR


Cieľ projektu:

Zníženie miery a závažnosti trestnej činnosti a zvyšovanie pocitu bezpečia občanov
​​​​​​​Ochrana rizikových skupín občanov a znemožnenie páchania trestnej činnosti na cieľovej skupine

Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený:

Obyvatelia mesta s dôrazom na rizikové skupiny obyvateľstva:
Seniori starší ako 60 rokov samostatne žijúci a seniori starší ako 65 rokov žijúci v spoločnej domácnosti (obaja starší ako 65 rokov)
Osoby so zdravotným postihnutím

Aktivity projektu:

Príprava realizácie projektu a informácií občanom
Výber záujemcov o zabezpečenie dverí bezpečnostnou retiazkou
Inštalácia bezpečnostných retiazok
Propagácia projektu
V priebehu roka 2013 pri realizácii projektu bolo nainštalovaných 333 kusov bezpečnostných retiazok cieľovým skupinám.

    Leták projektu »
    ​​​​​​​
    Banner projektu »