Skvalitnenie vzdelávacích podmienok

Logo Európskej únie
Logo - Regionálny operačný program

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Názov projektu: Skvalitnenie vzdelávacích podmienok, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Komenského ul., Spišská Nová Ves 

Kód projektu: 22110120529

Miesto realizácie projektu: Komenského 2, 052 01 Spišská Nová Ves

Číslo výzvy: ROP-1.1-2008/01

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Celkové oprávnené výdavky: 1 292 565,56 EUR

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 1 227 937,28 EUR (95 %)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 5 %

Cieľ projektu:
Zabezpečiť zlepšenie celkového stavu školského zariadenia, ktoré sa využíva vo vzdelávacom procese.

Aktivity projektu:

Rekonštrukcia objektov ZŠ a obstaranie vybavenia
Projektová dokumentácia
Verejné obstarávanie
Externý manažment projektu
Publicita a informovanosť
​​​​​​​Riadenie projektu