Zlepšenie energetickej bilancie a predĺženie technickej životnosti budovy

Logo Európskej únie
Logo regionálneho operačného programu

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Názov projektu: Modernizáciou ZŠ na ul. Ing. Kožucha za účelom zlepšenia energetickej bilancie a predĺženia technickej životnosti budovy

Kód projektu: 22110120353

Miesto realizácie projektu: Ing. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves

Číslo výzvy: ROP-1.1-2008/01

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Celkové oprávnené výdavky: 1 611 027,72 EUR

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 1 530 476,33 EUR (95 %)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 5 %

Cieľ projektu:
Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy a zlepšenie podmienok procesu vzdelávania.

Aktivity projektu:

Rekonštrukcia a vybavenie ZŠ
Projektová dokumentácia
Stavebný dozor
Verejné obstarávanie
Externý manažment projektu
​​​​​​​Publicita a informovanosť
Riadenie projektu