Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia

infomačný leták projektu

Názov projektu: Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Spišská Nová Ves

Kód projektu: 25120220069

Miesto realizácie projektu: Spišská Nová Ves, ulica Zimná, Letná

Číslo výzvy: KaHR-22VS-0801 

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 Energetika

Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Celkové oprávnené výdavky: 260 329,24 EUR

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 247 312,66 EUR (95 %)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 5 %

Cieľ projektu:
Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste Spišská Nová Ves.

Špecifické ciele:

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia na Zimnej ulici Radnica – Reduta
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia na Zimnej ulici vrátane chodníka
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia na ulici Letná 26 – 42 v parku pozdĺž štátnej cesty

Aktivity projektu:

Demontáž – ulica Letná 26 – 42
Nákup materiálu – ulica Letná 26 – 42
Modernizačné a rekonštrukčné práce – ulica Letná 26 – 42
Demontáž – Zimná ulica vrátane chodníka
Nákup materiálu – Zimná ulica vrátane chodníka
Modernizačné a rekonštrukčné práce – Zimná ulica vrátane chodníka
Demontáž – Zimná ulica Radnica – Reduta
Nákup materiálu – Zimná ulica Radnica – Reduta
Modernizačné a rekonštrukčné práce – Zimná ulica Radnica – Reduta
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť