Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie vzdelávacieho procesu

Logo Európskej únie
Logo regionálneho operačného programu

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

--------------------------------------------------------------------------------- 

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Nad Medzou za účelom zníženia energetickej náročnosti a skvalitnenia vzdelávacieho procesu

Kód projektu: 22110120332

Miesto realizácie projektu: Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Číslo výzvy: ROP-1.1-2008/01

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Celkové oprávnené výdavky: 1 657 033,89 EUR

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 1 574 182,20 EUR (95 %)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 5 %

Cieľ projektu:
Zníženie energetickej náročnosti komplexu základnej školy a zlepšenie podmienok procesu vzdelávania.

Aktivity projektu:

Rekonštrukcia a obstaranie vybavenia ZŠ
Projektová dokumentácia
Stavebný dozor
Verejné obstarávanie
Externý manažment projektu
Publicita a informovanosť
​​​​​​​Riadenie projektu