Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Stavebné úpravy – modernizácia ZŠ Nejedlého ul. Spišská Nová Ves

Ukončené projekty mesta

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Názov projektu: Stavebné úpravy – modernizácia ZŠ Nejedlého ul. Spišská Nová Ves

Kód projektu: 22110120584

Miesto realizácie projektu: Zdenka Nejedlého 2, 052 05 Spišská Nová Ves

Číslo výzvy: ROP-1.1-2009/01

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Celkové oprávnené výdavky: 516 755,48 EUR

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 490 917,71 EUR (95 %)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 5 %

Cieľ projektu:
Dosiahnutie zlepšenia podmienok pre vzdelávací proces, zvýšenie energetickej hospodárnosti a zníženie ekonomickej náročnosti prevádzky ZŠ Nejedlého.

Aktivity projektu:

Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy a obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia
Stavebný dozor
Verejné obstarávanie
Externý manažment projektu
​​​​​​​Publicita a informovanosť
Riadenie projektu

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.