Regenerácia námestia

Logo Európskej únie
Logo regionálneho operačného programu

Európsky fond regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Názov projektu: Regenerácia námestia v Spišskej Novej Vsi – III. etapa

Kód projektu: 22140120018

Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Košický kraj, Okres Spišská Nová Ves, Mesto Spišská Nová Ves, ulice: Zimná, Letná, Radničné námestie, Levočská

Číslo výzvy: ROP-4.1a-2009/01

Operačný program: Regionálny operačný progra

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel

Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel

Celkové oprávnené výdavky: 1 354 418,38 EUR

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 1 286 697,46 EUR (95 %)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 5 %

Cieľ projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti a kultúrno-turistického potenciálu mesta a s tým súvisiace zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev a infraštruktúry.

Špecifické ciele:

Dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja mesta
Odstránenie bariér a sprístupnenie zóny zdravotne postihnutým
Rozvoj informačnej spoločnosti zabezpečením verejného prístupu na internet
Skvalitnenie životného prostredia
Sprístupnenie centrálnej zóny väčšiemu počtu ľudí
Vytvorenie kultúrno-oddychovej zóny v centrálnej zóne mesta, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti
Zvýšenie atraktivity mesta a regiónu z hľadiska turizmu
Zvýšenie estetickej úrovne verejného priestranstva
Zvýšenie kvality a odstránenie nedostatkov infraštruktúry

Aktivity projektu:

Revitalizácia verejných priestranstiev sídla – stavebné práce
Projektová dokumentácia
Stavebný dozor
Proces verejného obstarávania
Externý manažment projektov
Publicita a informovanosť