Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Regenerácia námestia v Spišskej Novej Vsi - III. etapa

Ukončené projekty mesta

Európsky fond regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Názov projektu: Regenerácia námestia v Spišskej Novej Vsi – III. etapa

Kód projektu: 22140120018

Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Košický kraj, Okres Spišská Nová Ves, Mesto Spišská Nová Ves, ulice: Zimná, Letná, Radničné námestie, Levočská

Číslo výzvy: ROP-4.1a-2009/01

Operačný program: Regionálny operačný progra

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel

Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel

Celkové oprávnené výdavky: 1 354 418,38 EUR

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 1 286 697,46 EUR (95 %)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 5 %

Cieľ projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti a kultúrno-turistického potenciálu mesta a s tým súvisiace zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev a infraštruktúry.

Špecifické ciele:

Dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja mesta
Odstránenie bariér a sprístupnenie zóny zdravotne postihnutým
Rozvoj informačnej spoločnosti zabezpečením verejného prístupu na internet
Skvalitnenie životného prostredia
Sprístupnenie centrálnej zóny väčšiemu počtu ľudí
Vytvorenie kultúrno-oddychovej zóny v centrálnej zóne mesta, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti
Zvýšenie atraktivity mesta a regiónu z hľadiska turizmu
Zvýšenie estetickej úrovne verejného priestranstva
Zvýšenie kvality a odstránenie nedostatkov infraštruktúry

Aktivity projektu:

Revitalizácia verejných priestranstiev sídla – stavebné práce
Projektová dokumentácia
Stavebný dozor
Proces verejného obstarávania
Externý manažment projektov
Publicita a informovanosť

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.