Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Kritéria zaradenia žiadateľov do poradovníka žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby u neverejných poskytovateľov

Legislatíva mesta

Mesto Spišská Nová Ves v súlade s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov vedie evidenciu žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby a žiadateľov o zabezpečenie poskytnutia sociálnej služby v zmysle nižšie uvedených kritérií. Výnimku takto určeného poradia stanovuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak občan s trvalým pobytom na území mesta Spišská Nová Ves má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, mesto v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne fyzickej osobe sociálnu službu alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 z. č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) u neverejného poskytovateľa podľa poradia na základe stanovených kritérií vedenia tohto poradia.

Poznámka: mesto eviduje došlé žiadosti na základe kritérií, ktoré si vopred určí, pričom môže ísť o kritérium druhu sociálnej služby, formy sociálnej služby, miesta poskytovania sociálnej služby atď.

Kritériá pre zaradenie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa do poradovníka žiadateľov:
1. stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
2. dátum podania žiadosti o zabezpečenia poskytovania sociálnej služby.

Prednostné zabezpečenie sociálnej služby - § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách

Prednostné zabezpečenie sociálnej služby znamená, že žiadosť občana o poskytnutie sociálnej služby je z dôvodu jej vážnosti vybavovaná prioritne, t. j. mimo poradia skôr doručených žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby.

Obec v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej  osobe bezodkladne:
- ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené,
- ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo
- ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skončila pobyt v zariadení podľa osobitného predpisu a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí.

Za vážne ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby podľa prvej vety sa považuje najmä ak:
- táto fyzická osoba je ohrozená správaním inej fyzickej osoby,
- je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu alebo jej blízka osoba, na ktorej pomoc bola odkázaná, zomrie alebo
- táto fyzická osoba nemá zabezpečenú osobnú starostlivosť alebo
- jej nemožno túto osobnú starostlivosť zabezpečiť manželom alebo manželkou, plnoletým dieťaťom alebo rodičom alebo inou fyzickou osobou, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.

Žiadosť o bezodkladné zabezpečenie sociálnej služby podáva občan s trvalým

pobytom na území mesta písomne (osobne alebo poštou), voľnou formou,  na adresu: Mestský  úrad, Oddelenie sociálnych vecí, Štefánikovo nám. č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves.

Pri bezodkladnom zabezpečení sociálnej služby nie je možný výber konkrétneho poskytovateľa.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.