Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Legislatíva mesta

Samospráva

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Všeobecne záväzné nariadenia - VZN Zásady hospodárenia s majetkom mesta Spišská Nová Ves Zásady prenájmu nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves v platnom znení Zásady odmeňovania členov mestských výborov Zásady odmeňovania poslancov Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Štatút mesta Štatút zariadenia sociálnych služieb Smernice Zákony a MsP Krízový plán Riešenia situácie v súvislosti s rizikom výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 Kritéria zaradenia žiadateľov do poradovníka žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby u neverejných poskytovateľov Strategické a rozvojové dokumenty