Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Všeobecne záväzné nariadenia - VZN

Legislatíva mesta

VZN


VZN 2 2023  o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás a exteriérového sedenia na území mesta Spišská Nová Ves
​​​​​​​
VZN 1 2023 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves

VZN 6 2022  o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

VZN 5 2022  o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

VZN 4 2022  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2022

VZN 3 2022 o zrušení Materskej školy, Hviezdoslavova 33, Spišská Nová Ves a o zrušení Školskej jedálne, Hviezdoslavova 33, Spišská Nová Ves

VZN 2 2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves

VZN 1 2022 o zriadení Elokovaného pracoviska, Lipová 13, Spišská Nová Ves ako súčasti Základnej umeleckej školy, J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves a o zrušení Elokovaného pracoviska, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves ako súčasti Základnej umeleckej školy, J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves   

VZN 4 2021 o určení školských obvodov pre základné školy v zriad'ovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves  
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2021

VZN 3 2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

VZN 2 2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

VZN 1 2021 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves

VZN 7 2020 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves

VZN 6 2020 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2020

VZN 5 2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

VZN 4 2020 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves

VZN 3 2020 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves

VZN 2 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves

VZN 6 2019, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2010, ktorým sa upravuje odťahovanie starých vozidiel z verejného priestranstva katastrálneho územia mesta Spišská Nová Ves

VZN 5 2019 o vymedzení úsekov komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2019

VZN 3 2019 o pravidlách času predaja v ochode a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves

VZN 2 2019 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Spišská Nová Ves v určených dňoch v kalendárnom roku 2020

VZN 1 2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby
Dodatok č. 1 k VZN  1/2019
Dodatok č. 2 VZN 1/2019
Dodatok č. 3 VZN 1/2019
Dodatok č. 4 k VZN 1/2019

VZN 5 2018 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves

VZN 3 2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN 2 2018 o podmienkach poskytovania príspevkov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

VZN 1 2018 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Spišská Nová Ves

VZN 6 2017 o určení výšky úhrady nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves

VZN 5 2017 o určení názvu verejného priestranstva v meste Spišská Nová Ves

VZN 3 2017 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves

VZN 2 2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

VZN 1 2017 o určení názvov ulíc v meste Spišská Nová Ves

VZN 4 2016 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016
Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2016

​​​​​​​ VZN 3 2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008, ktorým sa vydáva Domový poriadok

VZN 2 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016
Dodatok č. 2 VZN č. 2/2016
Dodatok č. 3 VZN č. 2/2016
Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2016
Dodatok č. 5 k        
VZN č. 2/2016

VZN 1 2016 o organizácii miestneho referenda na území mesta Spišská Nová Ves

VZN 9 2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová Ves
Dodatok č. 1 k  VZN č. 9/2015
Dodatok č. 2 k VZN č. 9/2015

VZN 8 2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves
Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2015

VZN 7 2015 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Spišská Nová Ves
Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2015

VZN 6 2015 o podmienkach prenajímania mestských bytov na území mesta Spišská Nová Ves

VZN 5 2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Spišská Nová Ves

VZN 3 2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2006 o vykonávaní deratizácie na území mesta Spišská Nová Ves

VZN 2 2015 o výkone taxislužby na území Mesta Spišská Nová Ves

VZN 1 2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves č. 1/2011 o vymedzení ohrozeného územia pri úniku chemických nebezpečných látok v meste Spišská Nová Ves

VZN 1 2013, ktorým mesto Spišská Nová Ves zriaďuje Mestskú políciu Spišská Nová Ves

VZN 6 2011 o určení názvu ulíc v lokalite Červený jarok v meste Spišská Nová Ves
grafické znázornenie

VZN 4 2011 o ďalších výstrojných súčiastkach rovnošaty príslušníka Mestskej polície Spišská Nová Ves 

VZN 3 2011 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves
grafické znázornenie

VZN 2 2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou na území mesta Spišská Nová Ves

VZN 3 2010 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves

   VZN 2 2008 - trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Spišská Nová Ves 
   Dodatok č. 1 k  VZN č. 2/2008  
   Dodatok č. 2 VZN č.  2/2008

   VZN 9 2007 o určení názvov ulíc 
   Grafické zobrazenie pomenovania ulíc v Novoveskej Hute

   VZN 2 2007 o určení názvu ulice v meste SNV

   VZN 6 2003 o čistote mesta

   VZN 8 2002 o určení názvov nových ulíc v meste Spišská Nová Ves

   VZN 5 2000 o územnom pláne mesta Spišská Nová Ves, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Spišská Nová ves 
   ​​​​​​​ Dodatok č. 6/2022 k VZN č. 5/2000 ​​

   Vážime si vaše súkromie

   Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.