Štatút mesta Spišská Nová Ves

Právnym základom vedenia správy mesta Spišská Nová Ves a súdnictva bolo Spišské právo Zipser Willkür. Mesto vydávalo pre občanov mestský štatút, ktorý sa čítal pri voľbe richtára, pred jeho uvedením do funkcie a prebratí   mestskej pečate . Provincia XIII spišských miest sa však snažila štatúty zjednotiť. V archíve mesta Spišská Nová Ves sa zachovali pravidlá z roku 1568, na ktorých sa dohodli richtári 13 spišských miest spolu s grófom. Najstarší známy štatút mesta je z roku 1585.

Súčasný Štatút mesta Spišská Nová Ves upravuje v súlade so všeobecne záväznými predpismi postavenie a pôsobnosť mesta Spišská Nová Ves (ďalej len mesta), mestského zastupiteľstva, primátora mesta a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich štruktúry, formy a metódy ich práce, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom v prospech rozvoja mesta, jeho občanov, ochrany a tvorby životného prostredia v meste.