Prednosta mestského úradu

Ing. Jozef Naščák, MPH

Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

Tel. č.: 053/4152 319
T. č. sekretariátu prednostu: 053/4152 316, 053/4152 340
E-mail: jozef.nascak@mestosnv.sk

Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý:
organizuje prácu mestského úradu,
zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta,
podpisuje spolu s primátorom mesta zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,
zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Prednostu mestského úradu vymenúva a odvoláva primátor mesta.