Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta na čele s prednostom. Je zložený zo zamestnancov mesta a zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj ďalších orgánov mestského zastupiteľstva.

Organizáciu mestského úradu, poriadok odmeňovania a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť, určuje primátor  na základe  schváleného rozpočtu mestským zastupiteľstvom.

Mestský úrad najmä:

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,

  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií, mestských výborov,

  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta,

  • pripravuje návrhy nariadení a vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta,

  • metodicky riadi a kontroluje činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií pri čerpaní prostriedkov z rozpočtu mesta.

Mestský úrad

Mestský úrad

Radnica

Radnica