Zimná údržba


Organizačná schéma osôb zodpovedných za zjazdnosť ciest a schodnosť chodníkov


Zjazdnosť miestnych ciest a parkovísk a schodnosť verejných priestranstiev a chodníkov 
v meste Spišská Nová Ves bude sledovaná a zabezpečovaná spoločnosťou:


MEPOS SNV, s. r. o.
IČO: 52 473 732
so sídlom: Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
v zastúpení Bc. Tomášom Hamráčkom, konateľom a riaditeľom spol. * T.: 0951 407 907


Organizačne zimnú údržbu riadi dispečerská služba, ktorej stanovište bude v budove spoločnosti 
MEPOS SNV, s. r. o. 
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves
 
Zamestnanci spol. poverení dispečerskou službou budú organizovať plnenie úloh aj v období mimo pracovnej doby
aj v dňoch pracovného pokoja a sviatkov.

 

Kontakt na dispečing
T.: 0948 248 715


***

Strojná údržba komunikácií sa zabezpečuje v období vyhlásenej zimnej služby 24 hodín denne, ručná údržba určených chodníkov, lávok a schodov podľa potreby, pripadne na požiadanie operačného štábu zimnej údržby.
V dňoch pracovného pokoja rozhodne o nasadení ručnej údržby dispečer.

Ďalšie ručné čistenie na základe dohody medzi dispečerom a odd. komunálneho servisu MsÚ, zodpovedný Ing. Peter Hamrák - T.: 053/415 22 28 * 0918 391 159,
sa zabezpečí pracovníkmi vyčlenenými ÚPSVaR na aktivačné práce.