Povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat 

Dňa 6. 11. 2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka o identifikácii a registrácii zvierat. V zmysle uvedeného sa výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu pre Slovenská republiku ruší.

Uvedeným rozhodnutím  nastáva povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat.  UŽ od jedného kusa ošípanej.

Na základe týchto skutočností žiadame všetkých neregistrovaných chovateľov ošípaných, aby sa registrovali v centrálnom registri hospodárskych zvierat v najkratšom možnom termíne.

V prípade zistenia neregistrovaných chovateľov v zmysle § 48, zákona č. 39/2017 o veterinárnej starostlivosti hrozí  sankcia od 100 € do 400 € pre fyzické osoby a od 400 € do 3 500 € pre fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu

Postup registrácie:

Chovateľ v zmysle Vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 17/2012 Z. z. vyplní tlačivo Registrácia chovu — príloha č. 3 uvedenej vyhlášky.

2. Vyplnené tlačivo v zmysle priloženého návodu doručí na RVPS Spišská Nová Ves.

V prípade nejasností kontaktujte RVPS Spišská Nová Ves.

MVDr. Ján Teplan, riaditel‘ RVPS Spišská Nová Ves

Príloha č. 3 vyhlášky 17/2012 - návod na vyplňovanie tlačiva

Prípis od RVaPS - SNV,  dokument PDF