Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Úradné oznamy

Úradná tabuľa

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Petície prijaté a vybavené Mestom Spišská Nová Ves v roku 2023 Ministerstvo dopravy SR - „lmplementácia GSM-R do siete Železníc Slovenskej republiky, úsek Varín - Košice“ Plnenie rozpočtu mesta Spišská Nová Ves za rok 2022 Ministerstvo dopravy SR - "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek Poprad Tatry (mimo) - Krompachy" ÚČS 12 ŽST Poprad Tatry Časť A.1 Poprad Tatry (mimo) - Vydrník Zoznam žiadateľov o nájomný mestský byt k 28. 2. 2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia Alžbetka Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia Brantia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Spišskej katolíckej charity Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku Evanjelickej materskej školy Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia Slniečko Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP v Spišskej Novej Vsi Most M6714 cez železničnú trať v Spišskej Novej Vsi Oznámenie o začatí obstarávania - zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves Implementácia GSM-R do siete Železníc Slovenskej republiky, úsek Varín - Košice" územná časť stavby UČS 02 Štrba - Košice Oznámenie o navrhovanej činnosti „Spišská Nová Ves, Kúdelník II. – úprava odpadov“ Oznámenie o schválení Zmien a doplnkov č. 6/2021 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves Petície prijaté a vybavené Mestom Spišská Nová Ves v roku 2022 STEZ - prenájom časti majetku Oznámenie o podaní návrhu na vydanie rozhodnutia na rozšírenie Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II Harmonogram prípravy návrhu rozpočtu Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní a vyhodnotení ponúk Rozhodnutie Okresného úradu Spišská Nová Ves - časť Malé pole, Ferčekovce Zámery predaja alebo prenájmu časti majetku mesta Spišská Nová Ves - zverejnenie Východoslovenská distribučná, a. s., Košice - Oznámenie o vstupe na pozemok Oznámenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Spišská Nová Ves a Gelnica VSD, a s.: Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov Ochrana prírody a krajiny Stavebný úrad Majetok mesta - aktuálna ponuka

Povinné zverejňovanie dokumentov v zmysle § 34 zákona č. 305/2013 nájdete na centrálnej elektronickej úradnej tabuli >>>

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.