Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.

Preskočiť na hlavný obsah
Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním

Dobrá vec - výzva na predkladanie projektov

10.3.2023
Dobrá vec - výzva na predkladanie projektov

Ako môžete získať podporu pre váš projekt a ako ho prihlásiť do programu „Dobrá vec“

Máte nápad, ktorý zlepší životné prostredie a dokážete ho uskutočniť dobrovoľníckou prácou, v ktorej spojíte sily s vašimi priateľmi, susedmi a známymi? Chcete uskutočniť komunitné, športové, kultúrne aktivity či aktivity podporujúce zdravotne alebo inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva?

Ak áno, zapojte sa do programu „Dobrá vec“, v rámci ktorého je vyčlenených v roku 2023 spolu  18 000 EUR na podporu komunitných projektov v jednotlivých častiach mesta.

Cieľ programu

Cieľom programu „Dobrá vec“ je podporiť komunitné aktivity a projekty v jednotlivých mestských častiach.

Program „Dobrá vec“ podporuje

 • komunitné aktivity – voľnočasové aktivity zamerané na  športové, kultúrne, pohybové, vzdelávacie, záujmové a tvorivé aktivity,

 • aktivity zamerané na životné prostredie,
 • sociálnu pomoc – podujatia a záujmové aktivity podporujúce zdravotne či inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Výška grantu

 • minimálna výška podpory pre jeden projekt je 300 EUR,
 • maximálna výška podpory pre jeden projekt je 3 000 EUR,
 • pri zostavovaní rozpočtu, ktorý musí byť súčasťou projektu, vychádzajte z vašich reálnych potrieb,

 • spolufinancovanie projektu z iných zdrojov nie je podmienkou schválenia projektu.

Možnosti použitia finančných prostriedkov z grantu

 • nákup tovarov a služieb potrebných pre realizácii projektu (v prípade zabezpečenia občerstvenia potrebné konzultovať s koordinátorom programu),

 • náradie a iné potreby,v objeme maximálne 10% z požadovaného rozpočtu,
 • dopravné a prepravné náklady,
 • predmety a prvky osadené na verejných priestranstvách, v súlade so zámerom projektu

 • projektu,resp. ich oprava – nákup/výroba takýchto prvkov, materiál,   
 • odborné poradenstvo, služby  arboristov, dendrológov, maximálne 10 % žiadanej čiastky,

 • pri nákupoch odporúčame zvoliť regionálnych dodávateľov, pokiaľ to nie je možné, je potrebné zdôvodniť to.

Program nepodporuje

 • mzdové náklady,
 • nákup technických prostriedkov, elektrického, príp. benzínového  náradia,
 • výsadbu ihličnanov, strihaných živých plotov, výsadbu sezónnej zelene (jednoročných a dvojročných rastlín),

 • použitie akýchkoľvek chemických prostriedkov na ničenie škodcov a buriny, umelých hnojív, farbenej  mulčovacej kôry,

 • stavebná činnosť vyžadujúca stavebné povolenie, resp. ohlásenie drobnej stavby

 • projekty v oblasti dopravy,
 • projekty na súkromných pozemkoch.

Ako zaregistrovať projekt

 • projekt môžete zaregistrovať elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý  nájdete tu. Po vyplnení elektronickej žiadosti je potrebné zaslať rozpočet na e-mailovú adresu  dobravec@mestosnv.sk, šablóna sa  nachádza tu.

 • projekt môžete zaregistrovať písomnou formou a doručiť osobne na podateľňu MsÚ Spišská Nová Ves – v zalepenej obálke s označením „DOBRÁ VEC 2023“, resp. zaslať na e-mailovú adresu  dobravec@mestosnv.sk. Žiadosť k predloženiu projektu, návrh rozpočtu a súhlas so spracovaním osobných údajov sa  nachádza tu.

Opis projektu musí obsahovať

 • praktické odôvodnenie vami navrhovaného projektu,

 • miesto realizácie projektu, miestna príslušnosť k mestskému výboru. Rozdelenie ulíc jednotlivých mestských výborov  nájdete tu,

 • opis cieľového stavu po realizácii projektu,
 • zoznam všetkých plánovaných aktivít, ktoré chcete v rámci projektu zrealizovať.
 • k jednotlivým aktivitám uveďte, kto bude za ne zodpovedný a ako budú realizované (napr.  dobrovoľníckou prácou, na zákazku, bezplatné/platené, ...).,

 • zoznam spolupracujúcich/partnerských organizácií a odhadovaný počet ľudí, ktorí sa zúčastnia na aktivitách projektu (mimovládne organizácie, obyvatelia, žiaci, učitelia, rodičia, seniori, športovci atď.),

 • akým spôsobom bude váš projekt ovplyvňovať komunitu a akým spôsobom bude zabezpečená udržateľnosť projektu.

Kto môže požiadať o podporu mesta v programe „Dobrá vec“?

 • obyvateľ mesta,

 • registrované mimovládne neziskové organizácie,
 • neformálne skupiny obyvateľov mesta,
 • jeden žiadateľ môže podať len jeden projekt.

Časový harmonogram

 • termín na predloženie projektov zo strany navrhovateľov je do   30. 4. 2023,

 • projekty budú vyhodnotené do   30. 5. 2023,

 • termín na vecné a finančné ukončenie projektu je   30. 11. 2023. Vyúčtovanie nákladov po tomto termíne nebude zo strany mesta akceptované.

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u koordinátora programu „Dobrá vec“. Dohodnite sa s ním telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.
Kontaktná osoba: Ing. Peter Hamrák, e-mail:  peter.hamrak@mestosnv.sk, tel. 0918 391 159


Hodnotenie žiadostí

Po uzávierke predkladania projektov posúdi jednotlivé projekty na svojom zasadnutí príslušný mestský výbor a do ďalšieho kola hodnotenia vyberie maximálne 2 projekty za daný mestský výbor. Následne bude vybrané projekty hodnotiť komisia, ktorá rozhodne podpore projektu. Komisia si vyhradzuje právo upraviť výšku podpory jednotlivých projektov.


Formulár žiadosti Dobrá vec (formát pdf)

Formulár žiadosti Dobrá vec (formát rtf)

Rozpočet projetku Dobrá vec (formát pdf)

Rozpočet projektu Dobrá vec (formát xlsx)

Zdielať na Facebook Zdieľať na Facebooku