Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

16.5.2023
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Primátor mesta Spišská Nová Ves podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, I. Krasku 3, 052 01 Spišská Nová Ves s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2023

​​​​​​​Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:

Požadované doklady, ktoré uchádzač predkladá do výberového konania:

Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Mestský úrad Spišská Nová Ves
Oddelenie školstva
Štefánikovo námestie 1
052 70 Spišská Nová Ves

alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1.

Uzávierka prijímania žiadostí je 2. júna 2023, v prípade osobného doručenia prihlášky do 11.00 h. V prípade doručenia poštou je rozhodujúca dátumová pečiatka pošty na obálke. Obálku označte heslom:  "VÝBEROVÉ KONANIE RIAD. MŠ KRASKU - NEOTVÁRAŤ".

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Zdieľať na Facebooku

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.