Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.

Preskočiť na hlavný obsah
Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním

Výberové konanie na obsadenie miesta pedagogického asistenta/asistentky a školského špeciálneho pedagóga

12.5.2023
Výberové konanie na obsadenie miesta pedagogického asistenta/asistentky a školského špeciálneho pedagóga

V zmysle ustanovenia § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Kategória voľného pracovného miesta:
Pedagogický asistent/asistentka - 3 pracovné miesta (2 - MŠ Tehelná, 1 - MŠ Stolárska)
Odborný zamestnanec v materskej škole - školský pedagóg - 2 pracovné miesta (1 - MŠ Tehelná, 1 - MŠ Stolárska)

Stupeň vzdelania:
v zmysle par. 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vyžaduje najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (vyžaduje sa získanie vzdelania v odbore vzdelávania zameranom na špeciálnu pedagogiku)

Pracovný pomer na dobu:
určitú, do skončenia projektu NP PRIM II.

Platové podmienky:
určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis (formát Europass),
- doklady o ukončenom vzdelaní,)
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- vyhlásenie o bezúhonnosti (v prípade úspešnosti vo VK odpis z registra trestov)

Na základe vyššie uvedeného týmto vyhlasujeme výberové konanie na tri pracovné miesta na pozíciu pedagogický asistent a dve pracovné miesta na pozíciu Odborný zamestnanec v materskej škole - školský špeciálny pedagóg. Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručne  najneskôr do 29. 5. 2023 do 13.00 hod. na adresu: Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves. Na obálku uveďte: "Žiadosť o prijatie do zamestnania pedagogický asistent - neotvárať" alebo "Žiadosť o prijatie do zamestnania školský špeciálny pedagóg - neotvárať".

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na vyššie uvedenú adresu. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu, telefonicky alebo e-mailom, ktorý uvedú v žiadosti. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právu nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Neúspešných uchádzačov už Správa školských zariadení nebude kontaktovať.

Výberové konanie sa uskutoční dňa  15. 6. 2023 v čase od 8.30 hod. v priestoroch  Správy školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves - 3. poschodie, č. dv. 414.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na tieto pracovné miesta dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.romovia.vlada.gov.sk/narodne-projekty v časti Národné projekty.

JUDr. Radka Romaňáková, riaditeľka

Zdielať na Facebook Zdieľať na Facebooku