Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Hlavný kontrolór

Samospráva

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Hlavný kontrolór Správy o výsledku kontrol predložených na zasadnutiach MsZ Plán kontrolnej činnosti Oznámenia protispoločenskej činnosti

Hlavného kontrolóra mesta volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na dobu určitú na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k mestu skončí.

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta. Jeho postavenie, predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie, plat, rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti, úlohy hlavného kontrolóra, postavenie útvaru hlavného kontrolóra a ostatné súvisiace náležitosti upravuje § 18
a nasl. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a súvisiaca legislatíva.

Pri výkone kontrolnej činnosti hlavný kontrolór postupuje v súlade s § 20 až § 27 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov
a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha: 

- mestský úrad,
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
- právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu, napr. zákona o rozpočtových pravidlách v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami,

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje mesto v správnom konaní.

Hlavný kontrolór v rámci svojej pôsobnosti: 
- vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18 d zákona SNR č. 369/1990 Zb. v platnom znení,
- predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním
v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým,
- vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
- predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
- predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
- spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo
zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
- vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút obce,
- je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo alebo primátor, ak vec neznesie odklad,
- plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.
Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi mesta.
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.

Útvar hlavného kontrolóra

Mesto zriadilo útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou mestského úradu.
Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór.
Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.