Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Otázky, námety a pripomienky

Vaše podnety

Júlia

14.2.2020

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či nie je možné obsadiť pred bytovým domom na Tr. 1. mája 22 lavičku pre seniorov, ktorá tam bola už celé roky, ale pred niekoľkými dňami ju ktosi úplne rozobral - vzal len jej drevené dosky. Na lavičke často sedávali seniori z uvedeného bytového domu a dosť nám tam chýba. Ďakujeme.

Z dôvodu výrazného poškodenia predmetnej lavičky (betónová noha aj dosky) boli z nej pred niekoľkými dňami odstránené dosky (foto v prílohe).
V najbližších dňoch je plánovaná výmena betónovej nohy a na lavičku budú doplnené nové dosky.

Ing. Tomáš Bobko, oddelenie komunálneho servisu MsÚ
Veronika

12.2.2020

Dobrý deň, prosím kompetentných z mestského výboru o prešetrenie situácie: už viackrát sme pozorovali v ranných hodinách svorku 5 - 6 psov pohybujúcu sa voľne po poli za bytovkami Wolkerova 26 - 34... naháňajú tu pasúce sa srnky... minule sa pohybovali pri okraji odvodňovacieho kanála tesne za bytovkou. Volala som i na mestskú políciu, kde ma ubezpečili, že pošlú zásahové vozidlo odchytovej služby... zišla som dole, aby som upresnila smer ich pohybu, ale ani po 20 minútach som na žiadne zásahové vozidlo nevidela. Netuším, či sú to psy zo Smižianskej osady alebo záhrad pod letiskom, alebo majú vlastný brloh v bývalom výcvikovom stredisku v kriakoch medzi nami a Smižianskou osadou, no zjavne sa pohybujú bez dozoru človeka a nemyslím si, že by na povel človeka reagovali... sú to minimálne 2 veľké psy (vlčiak a nejaký svetlý huňatý kríženec - ten behá za srnkami až ďaleko na letisko), 2 stredného vzrastu a 1 alebo 2 menší kríženci... stretnúť ich na prechádzke či už s deťmi alebo pri venčení psa ... asi by nikomu nebolo do spevu... preto žiadam o odchyt týchto psov - viem nie je to jednoduché, ale prosím - skôr ako sa niekomu niečo stane... ďakujem

Na základe viacerých podobných podnetov primátor mesta Spišská Nová Ves zvolal pracovné stretnutie k riešeniu tejto problematiky za účasti zástupcov Slovenského poľovníckeho zväzu, Okresného a Obvodného riaditeľstva Policajného zboru SR, mestskej polície, Regionálnej veterinárnej správy, pracovníkov oddelenia komunálneho servisu (útulok a karanténna stanica) a prednostu Obecného úradu Smižany a náčelníka Obecnej polície v Smižanoch. Na zasadnutí bolo konštatované, že v blízkosti mesta sa pohybujú pravdepodobne dve svorky psov. Na základe priloženej fotodokumentácie poľovníkov bola identifikovaná jedna svorka, súčasťou ktorej boli psy z miestnej časti Vilčurňa. Zástupcovia poľovníkov informovali o odstrele dvoch jedincov v lokalite Kvašné lúky. Ďalší dvaja jedinci identifikovaný podľa fotografií boli odchytený v nasledujúcich dňoch po uvedenom stretnutí a umiestnený v karanténnej stanici v Sp. Novej Vsi. Ďalej bolo na stretnutí konštatované, že druhá svorka pohybujúca sa pri letisku v SNV pochádza pravdepodobne z rómskej osady v obci Smižany. Na základe toho boli zástupcovia Slovenského poľovníckeho zväzu požiadaní o monitorovanie jej pohybu.

Zároveň boli zástupcovia obce Smižany upozornení príslušníkmi Policajného zboru SR a zástupcom Regionálnej veterinárnej správy na povinnosť obce zamedziť voľnému pohybu psov z hore uvedenej osady. Na základe aktuálnych informácií (26. 2. 2020) zo Slovenského poľovníckeho zväzu bol zistený a potvrdený pohyb svorky vychádzajúcej a prichádzajúcej do smižianskej osady. V súčasnosti dochádza k inštalácii fotopascí na fotodokumentáciu jednotlivých jedincov. Po ich identifikácii by malo dôjsť k ich odchyteniu priamo v osade v Smižanoch, nakoľko sa jedná o plachých psov a použitie narkotizačných zbraní pracovníkmi odchytu nie je zákonom povolené. Zároveň členovia Slovenského poľovníckeho zväzu vykonávajú zvýšený monitoring územia. Preto je tiež nevyhnuté zabrániť voľnému pohybu psov obyvateľov mesta Spišská Nová Ves a obce Smižany a pri venčení je dôležité označiť psa reflexnými prvkami.
Marian

3.2.2020

Dobrý večer, chcem sa Vás pekne opýtať, ako to vyzerá so 4 predloženými projektami, pričom jednému projektu už dotácia bola schválená v oblasti cyklotrás pre mesto Spišská, ktoré boli predložené minulý rok na dotáciu s eurofondov pre rozvoj vidieka, v akej fáze sa dané 3 projekty nachádzajú? Ďakujem za odpoveď.

Projekt

Cyklistická radiála: Duklianska ulica, železničná, autobusová stanica, sídlisko Západ I je po podpise Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku medzi mestom Spišská Nová Ves a Ministerstvom pôdohospodárstva SR ako riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program a aktuálne je pred vyhlásením verejného obstarávania.
Projekty:
Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach 1. etapa
Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta
Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi
sú v procese odborného hodnotenia.  Ing. Darina Paveleková, vedúca referátu rozvoja mesta, MsÚ
Katarína

1.2.2020

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, kto má na starosti rozmiestnenie kontajnerov na Topoľovej ul.? Od kedy záhadne zmizol kontajner (čierny) z vedľajšieho vchodu, je pred bytovkou č. 5, kde sú 2 ks čierne, neustále špina, keďže ľudia už nemajú kam dávať odpadky. Často sú sáčky s odpadom aj vedľa a bordel z toho je nielen pri kontajneroch, ale aj na ceste a na chodníku do byt. domu č. 5. Nielen že je z toho špina a zápach, ale obávam sa, že týmto štýlom si tu v blízkej budúcnosti začneme chovať potkany a pod. Taktiež niekto dal aj modrý a žltý kontajner od vedľajšieho vchodu pred vchod č. 5, kde už skoro týždeň je kontajner odstavený na chodníku do bytovky. Z akého dôvodu sa všetko dáva pred bytovku č. 5, kde stanovisko kontajnerov je v najotrasnejšom stave, kde je samé blato a je to preplnené? Pritom vedľa sú aj betón. kocky. Ďalej by som chcela upozorniť na pracovníkov, ktorí pracujú v mests. priestoroch na Topoľovej ul., že poniektorí by mohli dať neraz nohu z plynu, keď tu chodia s autami, aby nedošlo raz k nešťastiu, keď, nedajbože, vybehne nejaké dieťa na cestu alebo nejaký pes. Je tu totižto obytná zóna a nie pretekárska dráha. Ďakujem.

Dobrý deň, ďakujeme za upozornenie. Zodpovedných pracovníkov poučíme o dodržiavaní dovolenej rýchlosti. Odstránenie kontajnerov na Topoľovej ulici č. 3 bolo realizované z podnetu samotných občanov. Bolo to na základe požiadavky Mestského výboru č. 2 v apríli 2019 - uznesenie č. 34/2019. Z dôvodu opätovných požiadaviek mestského výboru na zníženie počtu kontajnerových stanovíšť, bolo v októbri 2019 pristúpené k ich zníženiu na Topoľovej ulici č. 1 - 5 a to tak, že sa stiahli zo stanovišťa Topoľová č. 3 2 ks kontajnerov BOBR 1100 na zmesový komunálny odpad, 1 ks kontajnera na plasty a 1 ks kontajnera na papier sa presunul k hniezdu na Topoľovej č. 5. Toto sa realizovalo v novembri 2019. Vývoz zmesového komunálneho odpadu je tu zabezpečovaný 3 x týždenne (Pon, Str, Pia), vývoz plastov 1 x týždenne (Sob) a vývoz papiera 1 x 2 týždne v zimných mesiacoch a v lete 1 x týždenne (Sob). Poriadok na stanovištiach je tu zabezpečovaný v pracovných dňoch aktivačnými pracovníkmi, resp. pracovníkmi spoločnosti MEPOS SNV, s. r. o.   Na základe skutočností budeme kontaktovať predsedu mestského výboru č. 2, aby prehodnotili svoju požiadavku.

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ
Ján

23.1.2020

Prečo podnikateľský subjekt Zlatá Pivnička, Letná 79/72, nemá vlastné kontajnery na komunálny odpad, ale fúrikmi vyváža odpad /sklo, papier a plasty/ do kontajneroch na Koceľovej medzi blokmi? Tam ich zaplní a zbytok uloží okolo a my sa musíme denne pozerať na ten bordel!

Ďakujeme za upozornenie. Daný podnet sme preposlali Okresnému úradu, ktorý má v kompetencii riešiť právnické osoby. Zároveň Prevádzka "Zlatá pivnička"  bola písomne vyzvaná na podanie oznámenia k miestnemu poplatku za zmesové komunálne odpady a na zjednanie nápravy vo svojom prístupe k nakladaniu s vytriedenými zložkami - papier, plasty, sklo. Prosíme však občanov, aby v prípade, ak prevádzka "Zlatá pivnička" aj napriek upozorneniu nakladá s odpadom v rozpore so zákonom, o tom bezodkladne informovali pracovníkov Mestskej polície na t. č. 159. 

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ S pozdravom Ing. Slavomír Krieger