Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Otázky, námety a pripomienky

Vaše podnety

Gabriela

19.3.2020

Dobrý deň, na koho sa mám obrátiť, ak chcem upozorniť na výskyt potkanov okolo kontajnerov komunálneho odpadu na Bezručovej ulici na sídl. Mier? Vďaka.

Dobrý deň,
ďakujem za Váš podnet týkajúci sa upozornenia na výskyt potkanov v blízkosti kontajnerov na Bezručovej ulici. Na základe uvedeného v najbližších dňoch zabezpečím vyslanie deratizéra na zmapovanie situácie v danej oblasti a následné vykonanie deratizácie predmetného priestoru a jeho okolia.
O vykonaní deratizácie Vás budem informovať. V prípade potreby ma prosím kontaktujte na tel. č. 053/41 52 232 alebo na 0917 636 264.
Prajem pekný deň a s pozdravom

Ing. Tomáš Bobko, oddelenie komunálneho servisu, MsÚ
Eva

11.3.2020

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, prečo pracovníčky matriky v SNV riešia žiadosti o zosobášenie individuálne? Bola som sa informovať o sobáš na 1. 5. 2020. Pracovníčka mi povedala, že v štátne sviatky sa sobáše nekonajú. Následne sa známy informovali o sobáši dňa 8. 5. 2020 (štátny sviatok), ponúkla im sobáš za poplatok 500 €. Taktiež som sa dopočula o tom, že ďalší pár bude mať sobáš 8. 5. 2020 za poplatok (omnoho nižší, než predchádzajúci pár). Pri všetkých pároch vrátane nás sme žiadali o sobáš mimo radnice, takže všetky páry sme mali rovnakú požiadavku. Žiadam Vás o vyjadrenie k danej problematike a nerovnoprávnosti v tomto meste.

Dobrý deň, zamestnanci matriky v Spišskej Novej Vsi postupujú pri určení výšky nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves v zmysle ustanovení všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 o určení výšky úhrady nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves (ďalej len ako "VZN"): Podľa § 4 ods. 2 predmetného VZN - Pre matričný obvod mesta Spišská Nová Ves sú určené sobášne dni a sobášne hodiny: a) piatok od 12.00 hod. do 15.00 hod., b) sobota od 14.00 hod. do 19.00 hod. V zmysle § 4 ods. 4 VZN: Sobášnymi dňami nie sú nedeľa, vianočné a veľkonočné sviatky a štátne sviatky. V zmysle § 5 ods. 1 VZN - Na základe žiadosti snúbencov možno sobášny obrad vykonať aj mimo obradnej siene a mimo sobášnych dní a hodín za poplatok určený zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a za úhradu nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu určených týmto VZN. Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v II. časti - Vnútorná správa, položka 18 stanovuje tieto poplatky: písm. c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,- €,
písm. d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,- €. Na základe § 5 ods. 3 VZN sa úhrada nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu stanovuje takto: a) za sobáš mimo určený sobášny deň alebo čas 100,- €, b) za sobáš mimo obradnej siene 200,- €. V snahe vyjsť v ústrety párom, ktoré mali záujem uzavrieť manželstvo dňa 8. 5., boli zamestnanci matriky (aj napriek skutočnosti, že nemajú takúto povinnosť, pretože ide o deň štátneho sviatku, ktorý nie je sobášnym dňom) ochotní vykonať sobášny obrad za úhradu nákladov v zmysle VZN a zákona č. 145/1995 Z. z., a teda za úhradu v sume 120,- € (ide o sobáš mimo určený sobášny deň alebo čas) a v prípade, že by išlo aj o sobáš mimo obradnej siene, bolo by potrebné spolu s touto sumou uhradiť aj náklady na zabezpečenie sobášneho obradu mimo obradnej siene v sume 270,- €. Oba páry, ktoré majú záujem uzavrieť manželstvo dňa 8. 5., chcú mať sobáš v obradnej sieni, a teda úhrada nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu je v sume 120,- €. V prípade, že máte naďalej záujem o sobášny obrad dňa 1. 5. zamestnanci matriky sú ochotní vykonať sobášny obrad, aj v tento deň štátneho sviatku, za úhradu nákladov v zmysle VZN a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia, MsÚ
Viktor

18.2.2020

Dobrý deň Chcel by som sa opýtať v akom štádiu sa nachádza rekonštrukcia tzv baníckeho námestia ? Vopred ďakujem za odpoveď

Aktuálne nám bol zamietnutý projekt "Ekologicky a bezpečne", ktorý obsahoval aj rekonštrukciu baníckeho námestia. Oddelenie výstavby a dopravy plánuje však naďalej sa venovať tejto lokalite aj v najbližšom období, nakoľko okrem rekonštrukcie spomínaného námestia máme snahu zrekonštruovať aj pešiu komunikáciu vedenú popri nábreží Hornádu.

Ing. Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy
Júlia

14.2.2020

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či nie je možné obsadiť pred bytovým domom na Tr. 1. mája 22 lavičku pre seniorov, ktorá tam bola už celé roky, ale pred niekoľkými dňami ju ktosi úplne rozobral - vzal len jej drevené dosky. Na lavičke často sedávali seniori z uvedeného bytového domu a dosť nám tam chýba. Ďakujeme.

Z dôvodu výrazného poškodenia predmetnej lavičky (betónová noha aj dosky) boli z nej pred niekoľkými dňami odstránené dosky (foto v prílohe).
V najbližších dňoch je plánovaná výmena betónovej nohy a na lavičku budú doplnené nové dosky.

Ing. Tomáš Bobko, oddelenie komunálneho servisu MsÚ
Veronika

12.2.2020

Dobrý deň, prosím kompetentných z mestského výboru o prešetrenie situácie: už viackrát sme pozorovali v ranných hodinách svorku 5 - 6 psov pohybujúcu sa voľne po poli za bytovkami Wolkerova 26 - 34... naháňajú tu pasúce sa srnky... minule sa pohybovali pri okraji odvodňovacieho kanála tesne za bytovkou. Volala som i na mestskú políciu, kde ma ubezpečili, že pošlú zásahové vozidlo odchytovej služby... zišla som dole, aby som upresnila smer ich pohybu, ale ani po 20 minútach som na žiadne zásahové vozidlo nevidela. Netuším, či sú to psy zo Smižianskej osady alebo záhrad pod letiskom, alebo majú vlastný brloh v bývalom výcvikovom stredisku v kriakoch medzi nami a Smižianskou osadou, no zjavne sa pohybujú bez dozoru človeka a nemyslím si, že by na povel človeka reagovali... sú to minimálne 2 veľké psy (vlčiak a nejaký svetlý huňatý kríženec - ten behá za srnkami až ďaleko na letisko), 2 stredného vzrastu a 1 alebo 2 menší kríženci... stretnúť ich na prechádzke či už s deťmi alebo pri venčení psa ... asi by nikomu nebolo do spevu... preto žiadam o odchyt týchto psov - viem nie je to jednoduché, ale prosím - skôr ako sa niekomu niečo stane... ďakujem

Na základe viacerých podobných podnetov primátor mesta Spišská Nová Ves zvolal pracovné stretnutie k riešeniu tejto problematiky za účasti zástupcov Slovenského poľovníckeho zväzu, Okresného a Obvodného riaditeľstva Policajného zboru SR, mestskej polície, Regionálnej veterinárnej správy, pracovníkov oddelenia komunálneho servisu (útulok a karanténna stanica) a prednostu Obecného úradu Smižany a náčelníka Obecnej polície v Smižanoch. Na zasadnutí bolo konštatované, že v blízkosti mesta sa pohybujú pravdepodobne dve svorky psov. Na základe priloženej fotodokumentácie poľovníkov bola identifikovaná jedna svorka, súčasťou ktorej boli psy z miestnej časti Vilčurňa. Zástupcovia poľovníkov informovali o odstrele dvoch jedincov v lokalite Kvašné lúky. Ďalší dvaja jedinci identifikovaný podľa fotografií boli odchytený v nasledujúcich dňoch po uvedenom stretnutí a umiestnený v karanténnej stanici v Sp. Novej Vsi. Ďalej bolo na stretnutí konštatované, že druhá svorka pohybujúca sa pri letisku v SNV pochádza pravdepodobne z rómskej osady v obci Smižany. Na základe toho boli zástupcovia Slovenského poľovníckeho zväzu požiadaní o monitorovanie jej pohybu.

Zároveň boli zástupcovia obce Smižany upozornení príslušníkmi Policajného zboru SR a zástupcom Regionálnej veterinárnej správy na povinnosť obce zamedziť voľnému pohybu psov z hore uvedenej osady. Na základe aktuálnych informácií (26. 2. 2020) zo Slovenského poľovníckeho zväzu bol zistený a potvrdený pohyb svorky vychádzajúcej a prichádzajúcej do smižianskej osady. V súčasnosti dochádza k inštalácii fotopascí na fotodokumentáciu jednotlivých jedincov. Po ich identifikácii by malo dôjsť k ich odchyteniu priamo v osade v Smižanoch, nakoľko sa jedná o plachých psov a použitie narkotizačných zbraní pracovníkmi odchytu nie je zákonom povolené. Zároveň členovia Slovenského poľovníckeho zväzu vykonávajú zvýšený monitoring územia. Preto je tiež nevyhnuté zabrániť voľnému pohybu psov obyvateľov mesta Spišská Nová Ves a obce Smižany a pri venčení je dôležité označiť psa reflexnými prvkami.