Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Otázky, námety a pripomienky

Vaše podnety

Ing.Iveta Ivaničová

9.9.2021

Dobrý deň, dnes, to je 9.9.2021 nebol zber biologicky rozložiteľného odpadu na Podunajskej ulici v Spišskej Novej Vsi. Nádoba s týmto odpadom nemôže byť na ulici dlhšie ako do večera. Čo s tým? Zmenil sa režim zberu tohto druhu odpadu? Prosím vás o promptnú odpoveď. Ďakujem.

Dňa 9. 9. 2021 bol vykonaný zber kuchynského bio odpadu na ulici Podunajská. Vozidlo tam bolo o 9:52 hodine. V prílohe zasielam foto z GPS. Vodič bol na podnet upozornený. S pozdravom Tomáš Hamráček riaditeľ MEPOS SNV, s.r.o. Štefánikovo námestie 1 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 52 473 732 IČ DPH: SK2121034245 Mob.: +421 951 407 907

Anetta

27.7.2021

Dobrý deň, rada by som vám zaslala môj postreh k "Zberu biologicky rozložiteľného materiálu". Od 1.7.2021 sme aj na sídlisku Mier začali realizovať takýto zber na základe obdržaného letáku od spoločnosti MEPOS. Je chvályhodné, že sa mesto tejto téme konečne začalo venovať aj na sídliskách. Chcem však vyjadriť pripomienky k tejto téme na základe svojej krátkej osobnej skúsenosti a tiež po komunikácii so susedmi. Panelákové byty na Mieri žiaľ majú kuchyne dosť malé a je takmer nemožné mať v nich umiestnený separátny kôš na biologický odpad, čo mnohí potom riešia tak, že tento odpad buď vôbec neseparujú, alebo ho separujú v nejakých menších sáčkoch, či kelímkoch a pravidelne ho chodia vysypávať do veľkého kontajnera - tak to robím aj ja. Vysypanie takéhoto odpadu je však riadny "zážitok" - mnohokrát ten sáčok, či kelímok nechtiac skončí v kontajneri (čím vlastne znehodnotí obsah tohto kontajnera) a čo som zažila dnes ráno (takmer som na mieste aj skolabovala) - keď som otvorila hnedý kontajner, ovalil ma odporný smrad a neskutočné množstvo lariev na povrchu odpadu. Toto určite nie je v poriadku. Nemali by sa kontajnery vysypávať častejšie (hlavne v tomto letnom období), alebo nejako inak zabezpečiť, aby sa tento smrad/príp.dané živočíchy nemohol šíriť do okolia? Nehovoriac už o manipulácii s daným odpadom niektorými našimi spoluobčanmi, ktorí kontajnery zvyčajne nechavajú po sebe zásadne otvorené. Mám osobnú skúsenosť aj z Veľkej Británie, kde som navštevovala syna a tam každý dom/byt dostal rolku biologicky rozložiteľných sáčkov, ktoré si po naplnení zaviazali - a mohli následne vyhodiť do väčších kontajnerov. V domoch mali samozrejme aj menšie koše na biologický odpad, do ktorých sáčky umiestnili a tie im potom 1x týždenne vyprázdnili smetiari. Rozoslaním jedného letáku nedosiahneme úspech pri separovaní. Je treba zapojiť všetkých občanov mesta, vzdelávať ich o dôležitosti separácie odpadu, ale rovnako im na tento separovaný zber aj zabezpečiť potrebné prostriedky. Napr. menšie koše na biolog.odpad, ktoré by vošli aj do našich malých kuchýň. Verím, že mesto v dohľadnom čase nájde nejaké vhodné riešenie. Držím palce.

Dobrý deň, Samozrejme zaoberáme sa témou kuchynského odpadu a snažíme sa nájsť najvhodnejšie riešenia tak pre rodinné, ako aj bytové domy. Čo sa týka bytových domov, v súčasnosti budeme umiestňovať nové 240 litrové kontajnery, ktoré sú určené výlučne na kuchynský odpad. Ak ich otestovanie bude úspešné, odstránime postupne všetky 1100 litrové kontajnery a nahradíme ich menšími, samozrejme tomu prispôsobíme aj frekvenciu vývozu. Ohľadne triedenia a zberu v domácnostiach – technológia zhodnotenia odpadu, ktorú máme v centre pre biologické spracovanie odpadov nám neumožňuje používať akékoľvek typy vreciek – ani biologicky rozložiteľné, resp. kompostovateľné. Testovali sme taktiež používanie malých vedierok priamo v byte – pri vysokých teplotách sa tento odpad veľmi rýchlo stáva zapáchajúcim a hromadí sa v ňom drobný hmyz, takže sa nám momentálne neukázalo ako efektívne poskytovať tieto nádoby do bytových domov. Určite však budeme podrobne monitorovať túto problematiku a hľadať najvhodnejšie riešenia. V prípade akýchkoľvek otázok, resp. podnetov ma môžete kedykoľvek kontaktovať. Ďakujem a prajem príjemný deň

Hamrák Peter, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
214 - 1. poschodie
tel.: 053 4152 228

email.: peter.hamrak@mestosnv.sk
Katarína

15.1.2021

Dobrý deň, Chcem sa opýtať, aké plány má mesto v riešení problému so smetiskom Kudelník. Prechádzam okolo každý deň, a tá kopa už je viditeľná z diaľky, preto rada by som vedela, či má Brantner povolenie hromadiť odpad do takejto výšky. Viem, že posledná etapa rozširovania, kde sa mala tvoriť hromada niekoľko metrov nad úroveň cesty, bola našťastie zastavená, no v akom štádiu je etapa rozširovania po úroveň cesty? Považuje mesto toto riešenie za správne? Prečo mesto nechalo zájsť hromadenie odpadu na smetisku až do tohto štádia? Prečo toto jedno smetisko slúži takmer pre 4 okresy? Smrad zo smetiska začína byť naozaj neznesiteľný, a to nie len pre obyvateľov Lieskovan, ale smrad je cítiť aj mimo letnú sezónu napríklad v oblasti firiem smerom na Šuleroch a v meste. Do akého štádia chcete nechať toto zájsť? A posledný dotaz, v mieste, kde vychádzajú smetiarske autá zo smetiska, vznikajú na ceste vrstvy blata a vznikajú veľmi nebezpečné situácie, čakáte kým sa stane nešťastie? To, aby tam niekto sem tam prebehol s lopatou naozaj nie je efektívne. A taktiež lietajúci odpad zo smetiska sa nesie celým okolím. Viem, že je to väčšie množstvo otázok, ale tento problém začína byť alarmujúci a žiaľ nevidím žiadne kroky k zlepšeniu. Ako môže mesto dovoliť rozšírenie skládky do takej tesnej blízkosti obce Lieskovany? Vopred ďakujem za odpoveď Katarína Strelová

V každom prípade Regionálna skládka odpadov Kúdelník II je prevádzkovaná v súlade s platným povolením na prevádzku skládky, je pravidelne monitorovaná a tiež kontrolovaná zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Lokalita Kúdelník bola vybratá už v roku 1990 na výstavbu skládky, kedy mesto Spišská Nová Ves a všetky okolité obce nemali kam zvážať odpad. Vtedy sa vybudovala Skládka Kúdelník I. Ešte pred rokom 1990 geológovia zhodnotili, že táto lokalita je vhodná na vybudovanie skládky, vzhľadom na podložie skládky a nepriepustnosť ílovitého podložia. Lokalita sa javila ako vhodná aj z titulu, že sa nachádza v tzv. priemyselnej zóne a v blízkosti čističky odpadových vôd. Po ukončení prevádzky Skládky Kúdelník I bola v roku 1995 vybudovaná skládka Kúdelník II, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1996.

V súčasnosti v zmysle platnej legislatívy už nie je možné budovať nové skládky (v nových lokalitách), je možné len rozšíriť jestvujúce skládky. V tejto súvislosti sa pripravuje rozšírenie tejto skládky. Vaša informácia o rozšírení a budovaní novej etapy skládky niekoľko metrov nad úroveň cesty nie je zásadne pravdivá. A či považujeme za správne toto rozšírenie skládky? Samosprávy majú okrem iných povinností zabezpečiť aj likvidáciu vzniknutého odpadu, ktorý vyprodukujú občania. Mesto má len dve možnosti, a to buď sa rozšíri jestvujúca skládka, alebo bude voziť odpad do spaľovne do Košíc. Každý starosta sa snaží pre svojich obyvateľov zabezpečiť nakladanie s odpadmi tak, aby poplatok za komunálne odpady bol čo najnižší.  Druhá možnosť  - voziť odpad do spaľovne do Košíc je z technicko-ekonomického hľadiska nezvládnuteľná. Podľa predbežných prepočtov by samosprávy museli zvýšiť poplatok aj o 380 %. Preto mesto súhlasí s rozšírením jestvujúcej skládky. A nielen mesto, ale aj Ministerstvo životného prostredia SR schválilo rozšírenie Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II o 4. etapu. Množstvo odpadu ukladaného na skládku sa každým rokom zvyšuje, aj napriek tomu, že v celom okrese máme zavedený triedený zber odpadov. Tu je potrebné si položiť otázku, a to každý z nás, či sa správame zodpovedne a či sa snažíme vytriediť z nami vyprodukovaného odpadu maximum. S tým súvisí odpoveď aj na Vašu otázku, resp. pripomienku ohľadom zápachu. Ak by sme všetci postupovali v zmysle platného zákona o odpadoch, na skládku by sa neukladal biologicky rozložiteľný odpad a nebol by ani zápach, o ktorom hovoríte. Okrem iného musíme zdôrazniť, že predmetná skládka bola ako prvá na Slovensku, kde bolo už v roku 2004 vybudované tzv. aktívne odplynenie skládky, kedy sa plyn zo skládky spaľoval. Neskôr bolo dobudované zariadenie na výrobu elektrickej energie zo skládkového plynu. Prevádzkovateľ sa snaží zabezpečiť, aby zápach zo skládky bol čo najmenší. Čo sa týka znečistenia cesty, prevádzkovateľ bude upozornený, aj keď máme vedomosť, že cesta sa pravidelne čistí. To isté platí aj čo sa týka znečisťovania okolia úletmi. Vieme o tom, že prevádzkovateľ robil aj k tomu určité opatrenia, upozorníme ho na to. Ako môžeme dovoliť rozšírenie skládky do takej tesnej  blízkosti obce Lieskovany? Keď sa vybudovala Regionálna skládka odpadov Kúdelník II, Lieskovany boli skryté za „kopcom". Tu by sme skôr opačne položili otázku – prečo sa Lieskovany rozširujú smerom ku skládke a prečo si ľudia stavajú domy blízko skládky? Prečo obec Lieskovany nerieši rozširovanie obce zmenou územného plánu iným smerom?

Odpoveď je spracovaná po konzultácii s vedením firmy BrantnerNova.
Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora
Viktor

13.1.2021

Dobrý deň Chcel by som sa opýtať, či sa na Hviezdoslavovej ulici výmena asfaltového povrchu? Po zime je opäť plná výtlkov. Ich plátanie je nedostatočné. Vopred ďakujem za informáciu. S úctou Viktor Pamula

Dobrý deň,  registrujeme zlý technický stav danej komunikácie avšak daná lokalita si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu ulice. V súčasnosti nie je vo finančných možnostiach mesta aby zrealizovalo takúto aktivitu. S rekonštrukciou ulice uvažujeme v najbližších rokoch v závislosti od rozpočtu mesta.

Ing. Milan Mucha
vedúci oddelenia výstavby a dopravy, ŠFRB
Mestský úrad Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1
052 75 Spišská Nová Ves
tel.: 053/4152332
mobil: 0917 127 750
email.: milan.mucha@mestosnv.sk
Lucia

7.11.2020

Dobrý deň, už 3. deň nás obťažuje smrad z hnojovky na sídlisku Mier (konkrétne Jilemnického ul.). Najviac to cítiť vo večerných hodinách a trvá to do rána. Táto situácia sa opakovala už aj pred nedávnom a trvala dlhší čas. Chvíľku bol pokoj a teraz sa to opakuje. Smrad je tak silný, že nemožno v byte vôbec vetrať. Chcem sa preto opýtať, ako túto situáciu riešiť. Ďakujem.

Zápach nie je v predpisoch na ochranu zdravia limitovaný, nie je preto možné ho pre úradné účely objektívne hodnotiť, ale je možné konštatovať, že môže byť obťažujúci, zhoršovať životné prostredie a negatívne vplývať na kvalitu bývania občanov. Hospodárenie s hnojovicou, podmienky jej používania a aplikovania do pôdy sú v kompetencii Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, Matúškova 21, Bratislava. Problémy v životnom prostredí rieši tiež Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Ing. Jana  Murková, vedúca oddelenia HŽP, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Sp. Novej Vsi

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.