Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Otázky, námety a pripomienky

Vaše podnety

Alfonz

11.5.2020

Dobrý deň: Mám otázku na právnika mesta. Chcel by som vedieť, či musí byť splnomocnenie overené na matrike, alebo u notára, ktoré je súčasťou dedičského konania. Ďakujem za odpoveď

Ak máte na mysli zastupovanie v dedičskom konaní, v zmysle ustanovenia § 89 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku, strana sa môže dať v konaní (dedičskom) zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Všeobecne sa odporúča, aby podpis splnomocniteľa bol na splnomocnení úradne overený, ale nie je to zákonnou podmienkou. Podpis splnomocniteľa je možné úradne overiť na referáte osvedčovacej agendy MsÚ alebo u notára.

JUDr. Peter Štrauch, vedúci oddelenia právneho, MsÚ SNV
Peter

22.4.2020

Mohlo by mesto informovat, ci bude oddnes otvoreny napr. atleticky stadion, pripadne tenisove kurty? STEZ zrejme o to zaujem nema v ramci svojho webu. Vopred dakujem.

Inforrácie boli zverejnené v printovom mesačníku Ičko - máj 2020, ako aj na webovej a Fb stránke mesta 24. 4. 2020: http://www.spisskanovaves.eu/nocache/system/aktuality/detail/article/spisska-nova-ves-spusta-prevadzku-trhoviska/5/index.html?cHash=39a2aa800850c4d3577c64e655507df2
Médiam zároveň bola zaslaná tlačová správa, v ktorej boli uvedené informácie týkajúce sa Vašej otázky.

Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora, MsÚ
Gabriela

19.3.2020

Dobrý deň, na koho sa mám obrátiť, ak chcem upozorniť na výskyt potkanov okolo kontajnerov komunálneho odpadu na Bezručovej ulici na sídl. Mier? Vďaka.

Dobrý deň,
ďakujem za Váš podnet týkajúci sa upozornenia na výskyt potkanov v blízkosti kontajnerov na Bezručovej ulici. Na základe uvedeného v najbližších dňoch zabezpečím vyslanie deratizéra na zmapovanie situácie v danej oblasti a následné vykonanie deratizácie predmetného priestoru a jeho okolia.
O vykonaní deratizácie Vás budem informovať. V prípade potreby ma prosím kontaktujte na tel. č. 053/41 52 232 alebo na 0917 636 264.
Prajem pekný deň a s pozdravom

Ing. Tomáš Bobko, oddelenie komunálneho servisu, MsÚ
Eva

11.3.2020

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, prečo pracovníčky matriky v SNV riešia žiadosti o zosobášenie individuálne? Bola som sa informovať o sobáš na 1. 5. 2020. Pracovníčka mi povedala, že v štátne sviatky sa sobáše nekonajú. Následne sa známy informovali o sobáši dňa 8. 5. 2020 (štátny sviatok), ponúkla im sobáš za poplatok 500 €. Taktiež som sa dopočula o tom, že ďalší pár bude mať sobáš 8. 5. 2020 za poplatok (omnoho nižší, než predchádzajúci pár). Pri všetkých pároch vrátane nás sme žiadali o sobáš mimo radnice, takže všetky páry sme mali rovnakú požiadavku. Žiadam Vás o vyjadrenie k danej problematike a nerovnoprávnosti v tomto meste.

Dobrý deň, zamestnanci matriky v Spišskej Novej Vsi postupujú pri určení výšky nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves v zmysle ustanovení všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 o určení výšky úhrady nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves (ďalej len ako "VZN"): Podľa § 4 ods. 2 predmetného VZN - Pre matričný obvod mesta Spišská Nová Ves sú určené sobášne dni a sobášne hodiny: a) piatok od 12.00 hod. do 15.00 hod., b) sobota od 14.00 hod. do 19.00 hod. V zmysle § 4 ods. 4 VZN: Sobášnymi dňami nie sú nedeľa, vianočné a veľkonočné sviatky a štátne sviatky. V zmysle § 5 ods. 1 VZN - Na základe žiadosti snúbencov možno sobášny obrad vykonať aj mimo obradnej siene a mimo sobášnych dní a hodín za poplatok určený zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a za úhradu nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu určených týmto VZN. Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v II. časti - Vnútorná správa, položka 18 stanovuje tieto poplatky: písm. c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,- €,
písm. d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,- €. Na základe § 5 ods. 3 VZN sa úhrada nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu stanovuje takto: a) za sobáš mimo určený sobášny deň alebo čas 100,- €, b) za sobáš mimo obradnej siene 200,- €. V snahe vyjsť v ústrety párom, ktoré mali záujem uzavrieť manželstvo dňa 8. 5., boli zamestnanci matriky (aj napriek skutočnosti, že nemajú takúto povinnosť, pretože ide o deň štátneho sviatku, ktorý nie je sobášnym dňom) ochotní vykonať sobášny obrad za úhradu nákladov v zmysle VZN a zákona č. 145/1995 Z. z., a teda za úhradu v sume 120,- € (ide o sobáš mimo určený sobášny deň alebo čas) a v prípade, že by išlo aj o sobáš mimo obradnej siene, bolo by potrebné spolu s touto sumou uhradiť aj náklady na zabezpečenie sobášneho obradu mimo obradnej siene v sume 270,- €. Oba páry, ktoré majú záujem uzavrieť manželstvo dňa 8. 5., chcú mať sobáš v obradnej sieni, a teda úhrada nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu je v sume 120,- €. V prípade, že máte naďalej záujem o sobášny obrad dňa 1. 5. zamestnanci matriky sú ochotní vykonať sobášny obrad, aj v tento deň štátneho sviatku, za úhradu nákladov v zmysle VZN a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia, MsÚ
Viktor

18.2.2020

Dobrý deň Chcel by som sa opýtať v akom štádiu sa nachádza rekonštrukcia tzv baníckeho námestia ? Vopred ďakujem za odpoveď

Aktuálne nám bol zamietnutý projekt "Ekologicky a bezpečne", ktorý obsahoval aj rekonštrukciu baníckeho námestia. Oddelenie výstavby a dopravy plánuje však naďalej sa venovať tejto lokalite aj v najbližšom období, nakoľko okrem rekonštrukcie spomínaného námestia máme snahu zrekonštruovať aj pešiu komunikáciu vedenú popri nábreží Hornádu.

Ing. Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy