Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Otázky, námety a pripomienky

Vaše podnety

Marta

16.6.2020

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, kedy sa bude kosiť tráva na letisku, dospelým už je po pás,menšie deti ani nevidieť. Ďalšia otázka sa týka dvoch rozkopaných jám za činžiakom Zd. Nejedlého 3,resp. za činžiakom J.Wolkera 39. Už vyše roka to tam rozkopali ale nezasypali späť. Čaká sa,kým tam niekto spadne? A posledná otázka,pred činžiakom spomínaného Zd. Nejedlého je tma,keď sa zotmie,bolo by možné tam dať pouličnú lampu,alebo to nejako vyriešiť? Ďakujem za skoré odpovede.

Plocha letisko  nie je majetkom mesta, preto mesto nezabezpečuje jeho kosenie. 
Prekopávku za bytovým domom na Ul. Z. Nejedlého 3, SNV má  povolenú spoločnosť SWAN pre realizáciu optických sietí. Stavebné práce ešte nie sú ukončené, stavebník bude upozornený na to, aby zabezpečil ryhy pred možný úrazom. 
Vašu žiadosť o doplnenie svietidla sme zaevidovali a budeme sa ňou zaoberať.

Stavebný úrad a Tomáš Hamráček, vedúci odd. komunálneho servisu MsÚ
Ján

13.6.2020

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je zákaz kúpania sa v rieke Hornád?

Kúpanie v Hornáde alebo v iných vodných tokoch nie je zakázané. V prípade, že správca toku zakáže kúpanie, ak ide napr. o zdroj pitnej vody, je povinný takýto vodný tok označiť.

Ing. Marcel Garčár, náčelník MsP v SNV
Alfonz

11.5.2020

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať: Od roku 2011 mám v prenájme od mesta pozemok na pasenie kôz. Je to na hlavičkovom papieri aj okrúhla pečiatka s podpisom primátora p. Volného. Asi pred rokom alebo dvomi mesto dalo časť pozemku do prenájmu p. Hurajtovi Milanovi, ktorý robý problémy aj s rodinou. Vyháňa kozy, keď sa pasú okolo plota a púšťa deti sa bicyklovať po tráve, kde sa pasú kozy. Chodí tam aj s autom a stojí tam až kým neide domov. Niekedy aj celí deň. Pokiaľ tu nebol p. Hurajt s rodinou, bol pokoj, kľud. ticho. Teraz by som povedal, že majú kozy stres, vidno to aj na odbere mlieka, čo je menej, ako bolo predtým. Mal aj odpratať hnuteľný majetok, čo do dnešného dňa nesplnil Nemal som byť upovedomený písomne od mesta, že nastala zmena? Neviem, či má aj stavebné povolenie, lebo sa tam betónuje, lebo je tam jeden kábel, čo zakazuje aby sa kopalo a betónovalo do zemi. Ďakujem za odpoveď. Mohol by o tom vedieť aj p.Volný? Ďakujem.

V súvislosti s Vašou vyššie uvedenou správou si Vás dovoľujem informovať, že - pokiaľ ide o danú problematiku - tak od mesta Spišská Nová Ves

NEMÁTE PRENAJATÝ ŽIADNY POZEMOK/ky (o tom ste boli osobne informovaný pri nedávnej návšteve majetkového referátu MsÚ), a teda v zmysle tejto podstaty nemáte k danému pozemku/kom žiadne oprávnenia okrem toho, že mesto Vám písomne vyjadrilo súhlas s tým, že na predmetnom pozemku/koch MÔŽETE pásť kozy (nič viac, nič menej). Týmto „súhlasom“ mesto nepostúpilo žiadne oprávnenia výlučne vo Váš prospech (mesto sa predmetným „súhlasom“ nezaviazalo, že na uvedených pozemkoch sa budú môcť pásť výlučne Vaše kozy, pokojne na tieto pozemky napr. mohlo vydať podobný súhlas aj pre iné subjekty, resp. osoby, t. z. že na nich by mohli pásť svoje hospodárske zvieratá aj iné osoby!!). Tento „súhlas“ nie je nájomnou zmluvou (nemá náležitosti určené Občianskym zákonníkom v platnom znení pre uzatváranie zmluvných vzťahov; skutočnosť, že mestom vydaný „súhlas“ - nie ako uvádzate, že v roku 2011, ale 13. 3. 2013 - nie je zmluvou, potvrdzuje aj Vami spomínané, že „je to na hlavičkovom papieri“ – zmluvy sa nevyhotovujú na hlavičkových papieroch), a preto z neho pre žiadnu z účastných strán (teda ani  pre mesto) nevyplývajú žiadne záväzky, resp. povinnosti, takže je nevyhnutné, aby ste túto vec takto aj pochopili a riadili sa týmto princípom, resp. oprávnením.       S pozdravom                         Marián Kellner, MsÚ SNV
Alfonz

11.5.2020

Dobrý deň: Mám otázku na právnika mesta. Chcel by som vedieť, či musí byť splnomocnenie overené na matrike, alebo u notára, ktoré je súčasťou dedičského konania. Ďakujem za odpoveď

Ak máte na mysli zastupovanie v dedičskom konaní, v zmysle ustanovenia § 89 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku, strana sa môže dať v konaní (dedičskom) zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Všeobecne sa odporúča, aby podpis splnomocniteľa bol na splnomocnení úradne overený, ale nie je to zákonnou podmienkou. Podpis splnomocniteľa je možné úradne overiť na referáte osvedčovacej agendy MsÚ alebo u notára.

JUDr. Peter Štrauch, vedúci oddelenia právneho, MsÚ SNV
Peter

22.4.2020

Mohlo by mesto informovat, ci bude oddnes otvoreny napr. atleticky stadion, pripadne tenisove kurty? STEZ zrejme o to zaujem nema v ramci svojho webu. Vopred dakujem.

Inforrácie boli zverejnené v printovom mesačníku Ičko - máj 2020, ako aj na webovej a Fb stránke mesta 24. 4. 2020: http://www.spisskanovaves.eu/nocache/system/aktuality/detail/article/spisska-nova-ves-spusta-prevadzku-trhoviska/5/index.html?cHash=39a2aa800850c4d3577c64e655507df2
Médiam zároveň bola zaslaná tlačová správa, v ktorej boli uvedené informácie týkajúce sa Vašej otázky.

Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora, MsÚ